ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 34/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 34/2560 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
ก. รายชื่อ
(1) นายวิทวัส ศรีแก้ววรรณ
(2) นายภรัณยู คงทอง

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
ก. รายชื่อ
นางกาญจนา ทองทับ

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาจุลชีวิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น


TOP