ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 38/2554 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม (กลุ่มสาธารณสุขพื้นฐาน) สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 38/2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 นั้น
 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
 
อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP