ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ (งานช่วยนักบริหารและงานการประชุม)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ (งานช่วยนักบริหารและงานการประชุม) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางนันท์นภัส เหมทานนท์
002 นางโอปอล์ นิลอาสน์

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการข้างต้นถือว่าจะสิทธิ์สอบการสอบ


TOP