ข่าวทั่วไป

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เข้าศึกษาดูงานด้าน สหกิจศึกษา ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 7217 อาคารเรียนรวม 7 เวลา 09.00-12.00 น.

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี นายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาระหว่างบุคลากรทั้งสองสถาบัน

TOP