ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง ๓ ภาษา เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถเป็นมัคคุเทศก์นำชมและให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานตุมปัง โดยปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของของประวัติศาสตร์และการบูรณาการการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เพื่อตอบรับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง ณ โบราณสถานตุมปังในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ เป็นประธานเปิดการอบรม การฝึกอบบรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานตุมปัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อบรมการนำชมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ผ่าน Application โดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมทักษะการเป็นยุวมัคคุเทศก์ โดย อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แบ่งนักศึกษาออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มภาษาไทยลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ และถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อนำมาถอดบทเรียนในช่วงบ่าย ส่วนกลุ่มภาษาภาษาอังกฤษ และกลุ่มภาษาจีน ช่วงเช้าฝึกทักษะการด้านภาษาและลงฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย ณ โบราณสถานตุมปัง

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง จะได้เป็นยุวมัคคุเทศก์นำชมโบราณสถานตุมปังในช่วงวลัยลักษณ์เดย์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในชื่อกิจกรรม ย้อนดินแดนโบราณสถานตุมปัง (Toompung Ancient Land) เปิดมิติใหม่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปัง ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality)

ผู้สนใจเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com

ประมวลภาพ

TOP