ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งวิศวกร (คอมพิวเตอร์) และนักวิชาการ (พืชสวน) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/๒๕61 สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ตำแหน่งวิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ (พืชสวน) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ
1) ตำแหน่งวิศวกร (คอมพิวเตอร์)
006 นายนเรศ ปากบารา
007 นายปวัน เจริญวุฒิ
100 นางสาวนุชนารถ ทวีรัตน์
2) ตำแหน่งนักวิชาการ (พืชสวน)
001 นางสาวกายศรารัตน์ ดวงขวัญ
002 นางสาวสุฑาทิพย์ จ่ายยัง
003 นายกันตพงศ์ อุ้มชู
004 นายณัฐดนัย บริบาล
005 นายสัมฤทธิ์ ธนาวุฒิ

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
(3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Etesting 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-15.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง


TOP