ข่าวทั่วไป

ขอเชิญฟังรายการวิทยุ "เปิดม่านอาเซียน" (A.C. หรือ A.E.C.) อ.ส.ม.ท.สตูลและตรัง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญให้จัดรายการวิทยุ เปิดม่านอาเซียน (A.C. หรือ A.E.C.)" จากสถานีวิทยุ องค์การสิื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(อ.ส.ม.ท.) สตูล และตรัง ทั้งนี้จะกระจายเสียงออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๑๕น.-๑๔.๐๐ น.

จึงเรียนเชิญท่านรับฟังทางสถานีิทยุ อ.ส.ม.ท.ทั้งสองแห่ง หรืิอเปิดฟังรายการนี้ทางวิทยุอินเทอร์เน็ตของ อ.ส.ม.ท.สตูล และตรัง ตามวัน เวลา ดังกล่าวแล้ว

TOP