ข่าวการศึกษา

เชิญฟังการเสนอโครงการ ภูมิปัญญาไทย "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" อังคารที่ ๒๗ ก.พ.ภาคเช้า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ศึกษาภูมิปัญญาไทยชื่อโครงการ "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" โดยให้นักศึกษาที่สนใจดำเนินการโครงการมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้การดำเนินการศึกษาสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ปีนี้ธนาคารออมสินให้วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท(ราว ๑๐ โครงการ) ขณะนี้นักศึกษาได้เสนอโครงการเป็นลายลักษณ์เรียบร้อยแล้ว และนัดนำเสนอโครงการอย่างสรุป ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๑๐ โครงการ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้นักศึกษาประธานโครงการจะเป็นผู้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฟังเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ก่อนที่ธนาคารออมสินจะอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการภูมิปัญญาที่เสนอไป ธนาคารออมสินจะรับฟังการนำเสนอของนักศึกษาอีกครั้งหนึงที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราวกลางเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

จึงเชิญท่านที่สนใจเข้าฟังการนำเสนอภูมิปัญญาดังกล่าว และขอให้นักศึกษาประธานโครงการได้เตรียมตัวให้พร้อม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของการนำเสนอต่อไป โครงการนี้มีต่อเนื่องในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย

TOP