ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง จำนวน 54 คน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง จำนวน 54 คน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

โดยนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ ทางด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 เรื่องคลื่นนิ่งและการเกิดกำทอนในเส้นลวด

เรื่องที่ 2 เรื่องวงจรไฟฟ้า RLC

เรื่องที่ 3 เรื่องการหายใจระดับเซลล์

เรื่องที่ 4 เรื่องเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

เรื่องที่ 5 เรื่องนักสืบเคมี

เรื่องที่ 6 เรื่องการหาปริมาณเหล็กในน้ำตัวอย่าง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ด้านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาชนอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2194

TOP