ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 คน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 คน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 โดยนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา เกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์และการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ด้านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาชนอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2198

TOP