ข่าวทั่วไป

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั่วประเทศดูงาน ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และคณะให้การต้อนรับรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสนำผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน 10 ศูนย์วิทยพัฒนาทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ลำปาง อุดรธานี จันทบุรี ยะลา และศูนย์วิทยพัฒนา นครนายก จำนวน 150 คน ศึกษาเรียนรู้ ดูงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ระบบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร และงานศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

TOP