ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ”

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ” ในวันที่ 10-11 เมษายน 2561 เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้แก่คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัยให้มีมาตรฐานตามหลักสากลอันจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร.0-7567-2600


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rihs.wu.ac.th/

TOP