ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดส่วนพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 56/2560 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ จำนวน 7 ราย ดังนี้

001 นางสาวอธิชา บุญสว่าง
004 นางสาวรัตนา ศรีเอียด
005 นางสาวสุพัตรา มีแสง
006 นางสาวขจีรัตน์ จันทรมาศ
008 นางสาวสุรีรัชก์ ทองแก้ว
009 นางสาวธัญญลักษณ์ คงชัย
010 นางสาวอนงค์จิตร ผกากรอง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังรายชื่อข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP