ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 55/2560 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 5 ราย ดังนี้

002 นางสาวกาน์สิรี กังเซ่ง
003 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
006 นางสาวนันทพร วณิชมาศ
008 นางสาวทิพยสุดา บัวผัน
009 นางสาวจรรยาพร บวรธนสาร

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/1
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังรายชื่อข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP