ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555 ถึงหลักการทำงาน ความขยันทุ่มเท และบทบาทของความเป็นครูผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บอกเล่าถึงงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตอนหนึ่งว่า "นอกจากการเตรียมตัวเองให้พร้อมด้านภาษา ศึกษาเรียนรู้ให้ความสำคัญกับข้อมูลความหลากหลายด้านชีวิตความเป็นอยู่ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนแล้ว นับเป็นความโชคดีที่ทำงานคือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวสู่ปีที่ 20 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ผลักดันให้เป็น "อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน" ส่งเสริมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน บูรณาการกิจกรรมสอดแทรกในทุกหลักสูตร มุ่งเน้นให้บุคลากรและชุมชนสังคมมีส่วนร่วม รู้ตระหนัก เราได้จัดงานการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน งาน Asian Week และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ ระหว่าง Walailak University (WU) กับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย Yunnan Nationalities University, Chongching University ประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะความเป็นผู้นำครั้งที่ 1 (The 1st WU-UniMAP International Leadership and Soft-skills Enhancement Camp) ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP