ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 57/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ) จำนวน 10 ราย ดังนี้
001 นางสาวฐิติมา สีขาว
003 นายปกรณ์ งามผ่องใส
005 นางสาวธันยาภรณ์ หนูน้อย
008 นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์
011 นายปวัน เจริญวุฒิ
012 นางสาวภคกุล ทวีวรรณ
013 นางสาวพิชชาภัสร์ พัฒกุล
101 นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง
102 นางสาวพนิดา ด่านคชาธาร
103 นายภัทระ วชิรานันตวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม 15/2
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังรายชื่อข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP