ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สานักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดโครงการ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในบริบทของแผนเศรษฐกิจดิจิทัล” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศดิจิทัล อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกว่า 100 คน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามระบบกันได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของการบริการในภาครัฐและนำไปสู่การต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายเสวนาเพื่อระดมความคิด การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสารสนเทศดิจิทัลและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคลากรด้านการศึกษา บรรณารักษ์ ภัณฑารักษ์ นักจดหมายเหตุ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยการสัมมนาจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561ประมวลภาพ

TOP