ข่าวทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2018ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรอบ 300 คน จะได้รับสิทธิ์ทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (Plain Products :Full Paper) ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : ตราสารหนี้และกองทุนรวม (Complex Products : Bond and Mutual Fund) และความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Product : Derivatives) อีกทั้งได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม YFS Camp เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงิน

ผู้สนใจสมัครเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์www.set.or.th/yfs โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ทางศูนย์ทดสอบจะมีการคัดเลือกผู้สมัครสอบเข้าร่วมโครงการ YFS 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.set.or.th/yfs

TOP