ข่าวทั่วไป

คุณอรจิต อรุณสกุล มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนศูนย์แพทย์มวล. จำนวน 1 ล้านบาท

คุณอรจิต อรุณสกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสมทบทุนกองทุนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นพ.จรัส จันทร์ตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร

สำหรับกองทุนศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม สนับสนุน อีกทั้งเป็นช่องทางในการระดมสมทบทุน เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างกว้างขวาง และยังคงเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริจาคได้ที่ งานการเงินและบัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0 7567 3063

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP