ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการดำเนินการจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 18 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในการดำเนินงานจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับหน้าที่ในการดำเนินการจัดสอบ 4 จังหวัด 8 สนามสอบ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 สนามสอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 สนามสอบ จังหวัดชุมพร 1 สนามสอบ และจังหวัดระนอง 1 สนามสอบ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังเป็นต้นแบบ “โครงการห้องเรียนสีขาว” โดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดสอบให้มีความโปร่งใส ไม่มีการกระทำผิดกฎระเบียบ ไม่มีการทุจริต เกิดขึ้นในสนามสอบทั้ง 8 สนามสอบที่อยู่ภายใต้ความดูแลและการดำเนินการจัดสอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดสอบครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อย ของสถานที่จัดสอบ ห้องสอบ การปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ตลอดจนผู้เข้าสอบ และยังได้เน้นย้ำให้กรรมการคุมสอบทุกคนต้องเคร่งครัดในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อที่ผู้เข้าสอบจะได้ทำแบบทดสอบได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนที่ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างดี เต็มความสามารถ เพื่อมหาวิทยาลัย และเพื่อประเทศชาติ

TOP