ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการพิจารณาให้เป็น "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561" (Young Parasitologist Award 2018) จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ในการประชุมคร้้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โดยได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนักวิจัยด้านปรสิตวิทยาที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป


TOP