ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- มีใบขับขี่รถยนต์
- มีความสามารถในการถ่ายภาพ รักในการท่องเที่ยว
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส
- สามารถมาปฎิบัติงานได้ทันที

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- ประวัติส่วนตัว (Resume)
-ใบแสดงผลการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

 

3. การสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
และสามารถส่งเอกสารมาได้ที่
อีเมล : Titikan.202@gmail.com โทรศัพท์ 075-672977,086-4795011
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 มีนาคม 2561
วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html


TOP