ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มไฟสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวที Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตนสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน” ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 และวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพืื่อ ร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มไฟสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับวิทยากร 5 ท่าน รายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา17.00-20.00 น.
1. บรรยายเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก”
โดย คุณวัชรารัศมิ์ ศักดิ์สุวิมล
(คุณตา สุรางคนา สุนทรพนาเวช) อดีตรองนางสาวไทย ดาราและนักแสดง
และคุณประทีป สันฝา

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา17.00-20.00 น.
2. บรรยายเรื่อง “สิ่งที่เสียไป สิ่งที่ได้มา และสิ่งที่ทดแทนไม่ได้”
โดย คุณนพกร ช่วยเกตุ
ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์

3. บรรยายเรื่อง “เผชิญโรคร้าย คลายทุกข์ เพื่อสุข”
โดย อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

4. บรรยายเรื่อง “Who am I? : ชีวิต ความตาย และความหมายของตัวฉัน”
โดย อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังคิดบวก กระตุ้นให้นักศึกษาหันมาสนใจรับฟังกันมากขึ้น รู้จักบทบาทของตนเองในการนำพลังบวกที่มีมาใช้แก้ปัญหา และแสดงพลังร่วมกันผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเวที Ignite WU นี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังบวก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยประสานและขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปลุกจิตสำนึกพลังบวกให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7567-2654 หรืออีเมล patcharee.ma@wu.ac.th


TOP