ข่าวทั่วไป

WU To School : คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชนส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนนวัตกรรมการเกษตร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.15-13.55 น. โดยมี คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ

TOP