ข่าวสมัครงาน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายมงคล คงเมืองแท้

สำรอง
๑. นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ
๒. นางสาวสวรส พรหมรอด
๓. นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์
๔. นางสาวกรกฎา ถาวรสุข
๕. นายทิวากร เยาวะ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุ หรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP