ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เสวนา “ทบทวน-ทิศทาง งานผู้หญิงกับการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมในภาคใต้”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “ทบทวน-ทิศทาง งานผู้หญิงกับการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมในภาคใต้”

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 13.00-16.30 น.

ผู้เสวนา:
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ปรีดา ปานเมือง, นักปกป้องสิทธิผู้หญิง เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
- สมัคร์ กอเซ็ม, นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม
- Firdaus Abdulsomad, University of Amsterdam alumni

ดำเนินการเสวนาโดย วิลาสินี โสภาพล
อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายละเอียดผู้เสวนา

ปรีดา ปานเมือง, วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรื่องของสถานการณ์ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในไทย โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนที่เผชิญกับการถูกข่มขู่ จับกุม คุกคาม รวมทั้งการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นผลพวงจากนโยบายการพัฒนา

สมัคร์ กอเซ็ม, อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ผ่านงานศิลปะ สื่อ และเพศสภาพที่ดำเนินผ่านวิถีทางวัฒนธรรม รวมทั้งสถานะทางสังคมของผู้คนผ่านวิถีชีวิตสัตว์

Firdaus Abdulsomad นำเสนอความเห็นในฐานะลูกหลานชาวปาตานี ที่เติบโตและเรียนในยุโรป สนใจการเชื่อมต่องานสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิงกับกลไกสากลเพื่อสร้างความยุติธรรม เจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง Women’s participation in the Patani Peace Process: A case study of the barriers to women’s participation in building peace in Patani (University of Amsterdam) ปัจจุบันทำงานที่ Islamic Relief Sweden
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu-cewss.com/

TOP