ข่าวการศึกษา

ขอพบนักศึกษาผู้กู้ยืมที่เอกสารมีปัญหากับธนาคากรุงไทย

นักศึกษาผู้กู้ยืมที่เอกสารมีปัญหากับธนาคารกรุงไทย ไปพบเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ส่วนกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ให้นำสำเนาเอกสารที่ได้รับคืนจากงานทุนการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2554 ไปด้วย

รายชื่อนักศึกษา

TOP