ขอพบนักศึกษาผู้กู้ยืมที่เอกสารมีปัญหากับธนาคากรุงไทย