ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ (ชาวไทย) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวไทย) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน
1) จัดทำชุดเอกสารคำสอนและชุดแบบฝึกหัด โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และการนำไปใช้ในชีวิตจริง และสายวิชาชีพ
2) จัดทำชุดข้อสอบ Placement Test เพื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษาในรายวิชาภาษาในการศึกษาทั่วไป โดยให้อิงจากชุดข้อสอบมาตรฐานทางภาษา
3) จัดทำการประเมินความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระหว่างชั้นเรียน (Formative Assessment)
4) เตรียมความพร้อมในการสอบ Exit exam ของนักศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
5) จัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาต่างชาตินอกห้องเรียนของนักศึกษา และบุคลากร
6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ตลอดทั้งปี โดยเน้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purpose: ESP)
7) ดำเนินการจัดหาและดูแลอาจารย์ประจำสถาบันภาษา โดยเน้นเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาด้านการสอนภาษาเป็นหลัก
8) ดำเนินการจัดหาและดูแลอาสาสมัคร และผู้ช่วยสอน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของหลักสูตรทางด้านภาษา โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเป็นหลัก
9) ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การสอนเสริม สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Study Abroad และ Cooperative Education Abroad โดยให้สถาบันภาษารับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาก่อนนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
10) ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การสอนเสริม สำหรับรายวิชาภาษาในศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรี โดยจัดการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก มีนักศึกษาไม่เกินห้องละ 35 คน
11) ควบคุมดูแลการปรับปรุงที่ทำการและภูมิทัศน์ของสถาบันภาษาให้มีความทันสมัย สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มาเยือน
12) ควบคุมดูแลการจัดทำเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้นักศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง
13) สนับสนุนการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ผ่านบริการรูปแบบต่างๆ เช่น การแปล การจัดหลักสูตรพิเศษ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจ

5. อัตราค่าจ้าง
- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 40,000 บาท
- วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 28,000 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
8.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครไปที่ อีเมล์ wuli.recruit@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 5-30 มีนาคม 2561


10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์
ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความ
สามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรือวิธีการอื่น
สถาบันภาษาฯ กำหนด

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
สถาบันภาษาฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่
กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP