ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 9,000 บาท จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 9,000 บาท จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 โครงงาน คือ

1. โครงงานผู้รอดชีวิตคนสุดท้าย พัฒนาโดยนายศิครินทร์ พูลสวัสดิ์ และนายกรชัย ใจตรง
2. โครงงานเครื่องหมุนซุงไม้อัจฉริยะ พัฒนาโดยนายนฤดม แซ่ม่า และนางสาวแพรผกา ปานยืน
3. โครงงานเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะสารเคมี พัฒนาโดยนายอนุสรณ์ ถาวรพร และนางสาวณัฐญดา หิมคุณ

ทั้งนี้หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาที่ทำโครงงานทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/computerwu

TOP