ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 7/๒๕๕5 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/๒๕๕5 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้


1. รายชื่อ

1.1 นายเชาวนันท์ ขุนดำ
1.2 นายวีรเธียร เขียนมีสุข
1.3 นางสาวฟาติมา จันทะศรี
1.4 นางสาวอมรรัตน์ บุญสว่าง
1.5 นางสาวสิริเพ็ญ เอี่ยวอุไร
 
 
2. การสอบ

2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
(ใช้ MS Powerpoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์

 

3. กำหนดการสอบ

มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

TOP