ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ฉบับใหม่ เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology Vol. 15 No. 4 (ปีที่ 15 ฉบับที่ 4) April 2018: Special issue on Sustainable Agriculture and Agro-industry ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยได้รับเกียรติ จาก รศ. ดร. นฤมล มาแทน อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ประสานการพิจารณาผลงานจากการประชุมวิชาการ International Conference on Sustainable Agriculture and Agro-industry (ISSAA2017) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 7 เรื่อง เพื่อการอ้างอิงได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/80

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุน ให้มีการเชื่อมโยงนำผลงานวิจัยคุณภาพสูงจากการประชุมวิชาการ เข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อเผยแพร่ในวารสาร โดยในปี พ.ศ. 2561-2562 จะมีผลงานจาก การประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย, International Conference on Biomedical Sciences, International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, International Workshop on Plasma Sciences and Applications

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/

TOP