ข่าวการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม U-LEAGUE CAMP 2018

U-League Camp คือ
กิจกรรม U-League Camp เป็นกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดและการทำงานของ Startup ที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เพื่อต่อยอดสู่การเป็น Startup ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ โดยมีความเข้าใจในเชิงธุรกิจ ในการที่นักศึกษาได้รับทุนเพื่อนำไปสร้างต้นแบบนั้นเพื่อเป็นการให้นักศึกษาค้นพบทางเลือกของตัวเอง

ไครบ้างที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นนักศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 32 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยบูรพา)

สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2561

เข้าร่วมกิจกรรมแล้วได้รับอะไรบ้าง

1.ได้รับเสื้อ Startup Thailand สุดเท่ห์
2.มีโอกาสได้เงินทุนพัฒนา Prototype เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
3.ได้ค้นหาตัวเองในการเป็นผู้ประกอบการ Startup
4.ได้เรียนรู้จักเพื่อนต่างสถาบัน
5.สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้รับคะแนนกิจกรรม

สถานที่จัดงาน วันที่ เวลา
อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไร
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ http://stp.wu.ac.th/2018/u-league/
หรือติดต่อ นางสาวภคกุล ทวีวรรณ โทร 0 7567 2915


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/u-league/

TOP