ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิจัย (CRCN) สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 39/255 ตำแหน่งนักวิจัย หน่วยวิจัย Clinical Research Collaboration Network (CRCN) สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 39/2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

 


1. รายชื่อ
1.1 นายกิจติศักดิ์ ชววิสิฐ
1.2 นางสาวภัทชราวดี สโมสร
1.3 นางสาวสุภารัตน์ ไชยรักษา
1.4 นางสาวมาริยา เสวกะ
1.5 นางสาวโปติกา โชติพงศ์
1.6 นางสาวฐาปะนีย์ ชูเหลือ

 

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
(ใช้ MS Powerpoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP