ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 50/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.จินตนา พาวงค์

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมีคลินิก
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP