ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.นครศรีธรรมราช ร่วมศึกษาดูงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าคณะสื่อมวลชน สาขาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม 30 คน นำโดย นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พักพิงสุนัข แมว และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวถึงความเป็นมาและสรุปการดำเนินงานของศูนย์พักพิงฯ ว่า ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชน นำสุนัขมาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 ตัว ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อก่อสร้างอาคารพักพิงถาวร เพื่อให้เพียงพอและรองรับการดำเนินงานต่อไป โดยขณะนี้ได้ใช้โรงเรือนชั่วคราวเพื่อทดลองดำเนินการ มีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 6 คน และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดส่งทีมสัตว์แพทย์และเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการดำเนินงานและตรวจดูแลสุขภาพสุนัขอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งในส่วนของการฉีดวัคซีน การกำจัดเห็บ/หมัดและการดูแลสุขภาพอนามัยอื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี กล่าวถึงความก้าวหน้าการดำเนินโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ว่า ขณะนี้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าตามลำดับ และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาสัตว์ โดยจะเริ่มเปิดทำการรักษาสัตว์ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และมีกำหนดเปิดตัวโรงพยาบาลสัตว์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 นี้

ด้านนายสัตวแพทย์ เมษยน ชีวะเสรีชล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า กรมปศุสัตว์จัดให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 42 จังหวัดของประเทศที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา พบการเกิดโรคแล้ว 5 ตัวอย่างในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัด เบื้องต้นทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ในท้องที่ต่างๆ จำนวน 397 คน ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการฉีดวัคซีน ตลอดจนการดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัดของแต่ละท้องถิ่น เพื่อวางแผนการปฏิบัติการรองรับและป้องกันการเกิดโรค พบว่า ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรสุนัขและแมว กว่า 90,000 ตัว ในจำนวนนี้เป็นสัตว์จรจัด จำนวนกว่า 20,000 ตัว ซึ่งจะได้เร่งทำการฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพต่อไปสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเห็นร่วมกันในการผลักดันให้โครงการมีผลประจักษ์เป็นรูปธรรมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันดำเนินการ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงบประมาณโครงการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นหลักในการดำเนินการควบคุมประชากรสุนัข แมว ฉีดวัคซีนดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหลักในการส่งเสริมสุขภาพ ติดตามและควบคุมการระบาดของโรค ส่วนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการสร้างศูนย์พักพิงสุนัข แมว และโรงพยาบาลสัตว์เล็กและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้ความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมกันให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป

ประมวลภาพ

TOP