ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอน สาขากายวิภาคศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2555 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขากายวิภาคศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวสุมาตรา สังข์เกื้อ
002 นางสาวศุจิรัตน์ บุญรัศมี
100 นางสาวบุพชาติ คันธิยงค์
102 นางสาวสุดาวดี ยศอาลัย

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2
อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP