ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งวิศวกร สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ
(1) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
นางสาวดาราวรรณ มุกสิกพันธุ์

(2) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
นายนิติพงศ์ ราชประดิษฐ์
นายณัฐกิตติ์ รัตนพันธ์
นายมงคลวิทย์ วงศ์นาถกุล

ข. กำหนดการสอบ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP