ข่าวเด่น

ผู้บริหาร Indiana University หารือทางวิชาการกับม.วลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Shawn Reynolds, Associate Vice-President for International Partnership จากมหาวิทยาลัย Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Mr. Peter Boonjarern, Director of Indiana University ASEAN Gateway ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาและวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวถึงการเดินทางมาของคณะผู้บริหารจาก Indiana University ว่า สืบเนื่องจากการที่ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเป็นศิษย์เก่าของ Indiana University ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย จึงมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือคณาจารย์ และความร่วมมือในด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาและวิทยาลัยต่างๆ ของ ม.วลัยลักษณ์ ได้ร่วมนำเสนอพัฒนาการความก้าวหน้า จุดเด่น และความพร้อมของแต่ละหน่วยงานให้แก่ Mr. Shawn Reynolds และ Mr. Peter Boonjarern เพื่อนำไปหารือความเป็นไปได้ของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ และ Indiana University ในอนาคต

ด้าน Mr. Shawn Reynolds ได้กล่าวถึงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น การนำระบบ UKPSF มาใช้ การตั้งสถาบันภาษา การตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องแล้ว เพราะการผลิตบัณฑิตในอนาคตจะต้องผลิตเพื่อเป็นพลเมืองโลก สร้างความเป็นสากล ซึ่งปัจจุบันโลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น หากบัณฑิตมีความเป็นสากลก็จะเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพด้วย ทั้งนี้จะนำสิ่งที่ได้จากการพูดคุยหารือครั้งนี้กลับไปหารือต่อที่ Indiana University ว่า สามารถร่วมมืออะไรกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างไรบ้างโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้นำคณะจาก Indiana University ชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ กลุ่มอาคารเรียนรวม อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตลอดจนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ด้วย

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

ประมวลภาพ

TOP