ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานธุรการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 55/๒๕60 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 10 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวกานต์สิรี กังเซ่ง

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP