ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 36/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ผู้ผ่านการคัดเลือก
1) ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
2) ดร.สุวรรณา มูเก็บ

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิธิมา หนูหลง

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP