ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 56/๒๕60 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ จำนวน 7 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1) นางสาวอธิชา บุญสว่าง
2) นางสาวสุพัตรา มีแสง


- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวสุรีรัชก์ ทองแก้ว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP