ข่าวการศึกษา

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดีนายวิทยา อาวุธเพชร นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานบรรยาย ระดับดี จากการนำเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การประเมินค่าดัชนีความวิกฤตด้านน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ในงานประชุมดังกล่าวมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมร่วมนำเสนอผลงานอีก 3 คน คือ นายสุรชัย นำนาผล นำเสนอเรื่อง "การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงการชลประทานโดยวิธีวิเคราะห์ตามลำดับชั้น : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง" นายปกรณ์ ณ ศิริ นำเสนอเรื่อง "โค้งการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมโดยวิธีฮาร์โมนีเซิร์ซ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส" และนายสรายุทธ์ นาครอด นำเสนอเรื่อง "การจำลองการพังทลายของเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จังหวัดนครศรีธรรมราช"

TOP