ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 54/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 ราย

001 นายสันติ บุหลัง
002 นางสาวปภาดา บุญสิน
003 นางสาวพรรษมนตร์ พาลี
004 นายนที สาคร

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นให้ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

TOP