ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ 5 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาภูมิทัศน์เป็นอย่างดี มีทักษะการตัดหญ้า หากมีความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2.ภาระงานของตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์
-ปฎิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดน่าอยู่ร่มรื่น
-ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ไม้ดอก และไม้ประดับ
-ตัด ตกแต่งดูแลรักษาสวน และสนามหญ้ารอบๆ บริเวณอาคาร สิ่งปลูกสร้างของหอพักนักศึกษา
-จัด ตกแต่ง และประดับ อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของหอพักนักศึกษา โดยใช้กระถางต้นไม้ไม้ดอก และไม้ประดับ
-รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้ต้นไม้ไม้ดอก ไม้ประดับให้เติบโตและให้ดอกที่สวยงาม
-ควบคุมตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
-เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางวิชาชีพปีละ 1-2 โครงการ
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.คุณสมบัติอื่น ๆ
-มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน ภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
-เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
-เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน และยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ การทำงานเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
-ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3852 โทรสาร 0-7567-3846 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://hr.wu.ac.th/form.html
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
-สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
-ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ https://www.wu.ac.th
สอบปฏิบัติทักษะ หรือสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำหรับเวลาสถานที่จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง
ประกาศผลการคัดเลือก แจ้งให้ทราบในวันสอบคัดเลือก
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก
(โปรดนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย อย่างละ 1 ฉบับ)
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่นๆ
-ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
-ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ จะต้องมีผู้ทำสัญญาค้ำประกันการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
-ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
-มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
-การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-673852 คุณณัชธัญนพ สุขใส (ในเวลาราชการ)


TOP