ตัน ภาสกรนที บุคคลต้นแบบแนวคิด “ธุรกิจแบบไม่ตัน” กับการสร้างโอกาสแบบไม่ “ตัน”