ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 10/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จำนวน 2 ราย ดังนี้

001 นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
008 นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นให้ถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP