ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไปสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายในงานพบกับ กิจกรรมประกวดทำขนมไทย การแข่งขันโตวาที ฉายภาพยนตร์ เกมกีฬา นิทรรศการความเชื่อ นิทรรศการภาพวิถีชีวิตที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 นิทรรศการวัฒนธรรมจีน และผลงานนักศึกษาอื่นๆอีกมากมาย

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและความกล้าแสดงออกของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและผลงานที่สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาด้วยกันเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7567 2654

TOP