ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2561 ตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ (งานสอบสวนและวินัย) จำนวน 2 ราย ดังนี้
001 นางสาวปองรัตน์ หอกุล
003 นางสาวฐศิรกุล อัครบวร

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP