ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนี้

Keynote Speaker

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวาณิช บรรยายหัวข้อ “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0”

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน บรรยายหัวข้อ “มหาวิทยาลัย : ตาน้ำแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21”

Session Keynote

3. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช บรรยายพิเศษหัวข้อ “สุวรรณภูมิ ทวารวดี ศรีวิชัย สิริธัมมานคร: หัวเลี้ยว หัวต่อ
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ได้เวลาทบทวน?”


4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงศ์ พุทธรักษ์ บรรยายหัวข้อ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ"

5. รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ บรรยายหัวข้อ "งานวิชาการรับใช้สังคม...จริงหรือ ? : ประสบการณ์ กำลังใจ แรงบันดาลใจ ข้อคิด ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อชุมชน"

6. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี บรรยายพิเศษหัวข้อ "What make males so sexy? A point of view from mate choice and mate selection."

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ รายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม https://research.wu.ac.th/?p=1202


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://research.wu.ac.th/

TOP