ข่าวทั่วไป

คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายสรุปด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรด้านสหกิจศึกษาของทั้ง 2 สถาบันเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสหกิจศึกษา

TOP