คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา